شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

 بیمارستان دنا به مدت یک سال تمدید شد ISO9001-2015 سوئیس انجام شد و تمدید گواهی نامه DIMITTO برگزاری ممیزی شخص ثالث در بیمارستان دنا توسط سازمان گواهی دهنده