شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071


 

م 21

مانور احیا قلبی ریوی

برگزاری مانور احیا قلبی ریویدر بخش داخلی بیمارستان دنا توسط آقای دکتر شاکر متخصص بیهوشی *