شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

 

آ 24

منشور حقوق بیماران

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است

مراجعه کننده محترم جهت اطلاع از حقوق خود فایل زیر را مورد مطالعه قرار دهید

فایل حقوق گیرندگان خدمت