شیراز - بلوار مطهری - کوی دنا - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا - صندوق پستی : 967-71955                                                                        تلفن : 36490411-071 / فکس : 36490433-071

م 15

 DIMITTO Certification Services

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا دارنده گواهی نامه ایزو  2015-9001 برای تمامی فعالیت درمانی

مطالب پر بازدید