امکانات درمانی بیمارستان

  • اتاقعملهای مجهز

  • بخش ناباروری

  • امکانات زایمان در آب و زایمان فیزیولوژیک

  • سیتیاسکن ۲۴ ساعته و پیشرفته

  • اورژانس ۲۴ ساعته

  • بخش Nicu مجهز به آخرین تکنولوژی

  • بخش‌هایICU مجهز با به روز ترین تجهیزات و امکانات

  • باند هلی‌پد و امکان فرود اورژانس هوایی

  • بخش آنژیوگرفی و آنژیوپلاستی با بهروزترین تجهیزات