در این مقاله که از وبسایت بخش اروپای سازمان بهداشت جهانی گرفته شده، مقایسه خوبی بین سزارین و زایمان طبیعی انجام گرفته است.