تجلیل از دکتر «مهرزاد لطفی» رادیولوژیست برتر سال 1400