اعضای هیئت مدیره

  • دکتر رحیم مصباحی (رییس هیئت مدیره)
  • دکتر فضل الله هوشداران (عضو)
  • دکتر کاوه باشتی (عضو)
  • دکتر محمد برزویی (عضو)
  • دکتر رضا فخار (عضو)
  • دکتر خسرو مشکساران (عضو)
  • دکتر علی‌اکبر رجائی رامشه (عضو)

بازرسان هیئت مدیره:

  • دکتر حسن نیکخو
  • دکتر سهراب عاطفی