درخواست کار عمومی

۱۴۰۲-۷-۴ ۰۷:۱۰:۰۹ +۰۰:۰۰

بیمارستان دنا از پذیرش متقاضیان بیش از 40 سال سن، دوجاکار، بازنشسته و همچنین کادر درمانی با سابقه بیش از 12 سال معذور می باشد. فرم استخدام