بیماری کووید19 (یا آنگونه که در ایران معروف است، کرونا ) یک بیماری تنفسی است که توسط جدیدترین نوع کشف شده ویروس های کرونا با نام SARS-COV2 ایجاد می شود.

راه اصلی انتقال آن از طریق ذرات آلوده تنفسی بزرگ یا کوچک فرد آلوده است، وقتی که فرد آلوده عطسه، سرفه یا صحبت می کند. انتقال از سطوح ممکن است، اما ریسک قابل توجهی نیست.

دوره نهفتگی کووید19 عموما  5-6 روز است ولی می تواند تا تا 14 روز طول بکشد. لذا دوران قرنطینه باید تا تا 14 روز از زمان آخرین تماس تا مورد اثبات شده باشد.