بخش داخلی و همودیالیز

این بخش در طبقه همکف ساختمان قدیم بیمارستان است و با داشتن دستگاه های مدرن کلیه امور مربوط به دیالیز بیماران را انجام می دهد.