دعوت به همکاری (کارشناس آزمایشگاه)

بیمارستان دنا جهت تکمیل کادر خود به 3 کارشناس علوم آزمایشگاهی آقا به صورت شیفت در گردش نیاز دارد.