بخش های جراحی زنان و مردان

مجهز به امکانات لازم جهت مراقبت از بیماران جراحی شده می باشند. این بخش ها در طبقه دوم ساختمان جدید بیمارستان قرار دارند.