ICU جراحی قلب

شامل تخت با مانیتور و دستگاههای تنفسی پیشرفته جهت مراقبت دائم از بیماران بزرگسال و اطفال وبه ویژه بعد از عملهای جراحی قلب است. این بخش با کادر ورزیده پرستاری و پزشکی یکی از بهترین بخش ها در نوع خود بوده که در طبقه چهارم ساختمان جدید واقع شده است.