اورژانس جراحی 1
درمانگاه جراحی2
زایمان جراحی 3
زایشگاه جراحی 4
IVF ویژه 2
اطفال CCU
آی سی یو نوزادان (NICU) ICU نورو
آنژیوگرافی ICU جراحی
رادیولوژی ICU قلب
MRI ریکاوری
آزمایشگاه اتاق‌های عمل
نمونه برداری