ICU جراحی

این بخش همراه با تجهیزات پیشرفته و پرسنل آموزش دیده، مطلوبترین شرایط را برای مراقبت از بیماران بعد از جراحی های عمومی دارا می باشد. این بخش در طبقه چهارم ساختمان جدید بیمارستان قرار دارد.